-------------------------------------------

.

നാടന്‍ പൂക്കള്‍...

കണിക്കൊന്ന... (Golden Shower)
അരിപ്പൂ...

പേരറിയില്ല...

ഭൂഗോളം... (ശരിയായ പേരറിയില്ല..)

പേരറിയാത്ത ഒരു കാട്ടുപൂ...

ഹനുമാന്‍ കിരീടം  (Red Pagoda Flower)
 
 അനന്തശയനം. (Nightblooming cereus)